Home » Genoptræningsplan (GOP)

Genoptræningsplan (GOP)

Genoptræningsplan (GOP)

Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at man som borger har ret til frit valg af genoptræning, hvis ens kommune ikke har mulighed for at tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det frie valg gælder for de typer genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt den specialiserede rehabilitering.

Det frie valg omfatter kun borgere, som er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. 

 

Basal genoptræning

På det basale niveau er der typisk tale om enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser, ligesom der sjældent har været komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset. Basal genoptræning varetages af autoriseret sundhedspersonale med generelle kompetencer inden for deres fagområde.

 

Avanceret genoptræning

På det avancerede niveau er der typisk tale om omfattende funktionsnedsættelser, som kan have stor betydning for flere aspekter af borgerens liv. Genoptræningen varetages af autoriseret sundhedspersonale med særlige kompetencer inden for deres fagområde. Nogle gange er der også behov for, at genoptræningsindsatsen koordineres med borgerens øvrige kommunale forløb, eks. hjemmepleje eller sociale tilbud.

 

Specialiseret rehabilitering

 Den specialiserede rehabilitering omhandler komplicerede funktionsevnenedsættelser, som er meget indgribende i borgerens liv. Den specialiserede rehabilitering varetages af autoriserede fagpersoner med specialiserede kompetencer, ligesom forløbene stiller særlige krav til sammenhæng, timing og organisering.

 

Det betyder at man som patient har frit valg til at vælge sin egen behandler.

På siden https://mingenoptraening.dk  kan man læse mere om hvordan ordningen er opbygget og hvordan man får aktiveret sin genoptræningsplan.

 

Det frie valg!

Det frie valg gælder for de typer af genoptræning, som kommunerne tilbyder, dvs. den almene genoptræning (basalt og avanceret niveau) samt den specialiserede rehabilitering. Den specialiserede genoptræning er ikke omfattet af det frie valg under sundhedslovens §140, da den varetages af regionerne.

 

Formålet med genoptræning

Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så man kan vende tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.

Genoptræning kan foregå under indlæggelse på sygehus, efter udskrivning fra sygehus og også uden forudgående indlæggelse på sygehus.

 

Ansvaret for genoptræning

Hvis du bliver udskrevet fra et sygehus med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, har sygehuset pligt til at udarbejde en genoptræningsplan, før du udskrives fra sygehuset.

Genoptræningen kan efter udskrivning fra sygehuset enten foregå på sygehuset, i kommunalt regi eller i privat praksis.

 

Genoptræningen er gratis.

 

Kommunerne har ligeledes ansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning med videre efter serviceloven samt ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Hvis du har behov for genoptræning – uden forudgående sygehusindlæggelse – eller vedligeholdelsestræning kan du henvende dig til visitationen i din egen kommune, som vil vurdere dit træningsbehov og iværksætte den nødvendige træning.

I vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2014) kan du læse mere om reglerne for genoptræning, herunder finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus samt om befordring, frit valg, klageadgang mv.

 

Hvad skal man gøre?

Det første du skal gøre er at gå ind på https://mingenoptraening.dk og indtaste den kode der står på dit brev fra hospitalet. Afhængig af hvor hurtig din hjemkommune er til at tilbyde dig genoptræning, så kan du udnytte dit frie valg af behandler. 

Nedenstående grafik illustrerer forløbet for genoptræning.

 

 

Læs mere her:

Sundhedsloven

Serviceloven

Bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

 

Husk at du har frit valg – vælg specialiseret fysioterapi !